A Message from Bishop Megan about Voting

Dear Friends:
Once again we find ourselves on the threshold of election day in our country. Many of us have already taken the opportunity to vote early. Whether you voted early, or wait until Tuesday to cast your ballot, the important thing is you vote.
At no time in our country’s history has this been more important. Regardless of our political leanings, we can all agree that one of our most precious rights as citizens is the right to vote. It is a sacred trust afforded each of us, and we bear a sacred duty to use that right. Failure to do so, for any reason, weakens the very fabric of our democracy.
If you have already voted, or are planning to vote tomorrow, thank you. If you haven’t decided, please prayerfully consider the gift we have been given, and exercise your right to participate fully in our democracy.
The Rt. Rev. Megan M. Traquair
Bishop
Let us pray for our nation, deeply divided by race, class, gender, and ethnicity. May our differences dissolve into one common humanity, that we may work together for the collective good. Enable us to see one another as your beloved children. Embolden us to stand against hatred and oppression. Empower us to diligently work for justice. God of love and mercy, guide us to be just, kind, and humble. Amen.

Un mensaje de la obispa Megan sobre la votación

Queridos amigos:
Una vez más nos encontramos a las puertas de la jornada electoral en nuestro país. Muchos de nosotros ya hemos aprovechado la oportunidad de votar anticipadamente. Sea que votó temprano o esperó hasta Martes para emitir su voto, lo importante es que voto.
En ningún momento de la historia de nuestro país esto ha sido más importante. Independientemente de nuestras inclinaciones políticas, todos podemos estar de acuerdo en que uno de nuestros derechos más preciados como ciudadanos es el derecho al votar. Es un deber sagrado otorgado a cada uno de nosotros, y tenemos el deber sagrado de usar ese derecho. No hacerlo, por cualquier motivo, debilita el tejido mismo de nuestra democracia.
Si ya ha votado o planea votar mañana, gracias. Si aún no lo ha decidido, considere en oración el regalo que se nos ha dado y ejerza su derecho a participar plenamente en nuestra democracia.
La Rvdisima. Megan M. Traquair
obispo
Oremos por nuestra nación, profundamente dividida por raza, clase, género y etnia. Que nuestras diferencias se disuelvan en una humanidad común, para que podamos trabajar juntos por el bien colectivo. Permítenos vernos unos a otros como tus amados hijos. Anímanos a luchar contra el odio y la opresión. Capacítanos para trabajar diligentemente por la justicia. Dios de amor y misericordia, guíanos a ser justos, bondadosos y humildes. Amén.

Isang mensahe mula kay Bishop Megan M. Traquair

Mga mahal na kaibigan:
Muli nating nakita ang ating mga sarili sa threshold ng araw ng halalan sa ating bansa. Marami na sa atin ang nakakuha ng pagkakataong bumoto nang maaga. Maaga ka man bumoto, o maghintay hanggang Martes para bumoto, ang mahalaga ay bumoto ka.
Kahit kailan sa kasaysayan ng ating bansa ay hindi ito naging mas mahalaga. Anuman ang ating pampulitikang hilig, lahat tayo ay maaaring sumang-ayon na ang isa sa ating pinakamahalagang karapatan bilang mamamayan ay ang karapatang bumoto. Isa itong sagradong pagtitiwala na ibinibigay sa bawat isa sa atin, at taglay natin ang isang sagradong tungkulin na gamitin ang karapatang iyon. Ang pagkabigong gawin ito, sa anumang kadahilanan, ay nagpapahina sa mismong tela ng ating demokrasya.
Kung nakaboto ka na, o nagpaplanong bumoto bukas, salamat. Kung hindi ka pa nakapagpasya, mangyaring mapanalanging isaalang-alang ang regalong ibinigay sa amin, at gamitin ang iyong karapatan na ganap na makilahok sa ating demokrasya.
Rt. Rev. Megan M. Traquair
Obispo
Ipagdasal natin ang ating bansa, na malalim na nahahati sa lahi, uri, kasarian, at etnisidad. Nawa’y matunaw ang ating mga pagkakaiba sa isang karaniwang sangkatauhan, upang tayo ay magtulungan para sa sama-samang kabutihan. Paganahin mo kaming makita ang isa’t isa bilang iyong minamahal na mga anak. Hikayatin mo kaming tumayo laban sa poot at pang-aapi. Bigyan kami ng kapangyarihan na masigasig na magtrabaho para sa katarungan. Diyos ng pag-ibig at awa, gabayan mo kami na maging makatarungan, mabait, at mapagpakumbaba. Amen.